+91 22 62643000 | info@chembondindia.com | Online Shop

Board of Directors

  • Mr. Ashwin R. Nagarwadia
  • Mr. Mahendra K. Ghelani
  • Mr. Sushil U. Lakhani
  • Mrs. Saraswati Sankar
  • Dr. Prakash D. Trivedi
  • Mr. Sameer V. Shah(Chairman and Managing Director)
  • Mr. Nirmal V. Shah(Vice Chairman and Managing Director)